O konferencji

Brama Północna to prorocza inicjatywa, która jest platformą dla spotkania się Kościoła na Północy. Słowo prorocze mówi, że uwielbienie Boga i jedność Kościoła otwiera bramę dla wejścia chwały Bożej dla regionu Północy i dalej dla całego kraju.

W księdze Dziejów Apostolskich 9:31 napisane jest, że: "Kościół... po całej Judei, Galilei i Samarii... ". Wskazuje to na jeden Kościół, który reprezentowany jest poprzez lokalne wspólnoty, zbory, społeczności. Doświadczenie tej rzeczywistości przyświeca inicjatorom tego przedsięwzięcia.

Wierzymy, że ten proroczy przekaz jest wezwaniem od Pana Boga, nie tylko propozycją, dla całego Kościoła w regionie, do stawania razem w duchowej jedności, aby uwielbić, oddać cześć temu, który jedynie jest jej godzien - Panu Jezusowi Chrystusowi. I On oczekuje naszej odpowiedzi na te wezwanie. Kiedy odpowiemy na to wezwanie, to cały Kościół we wszystkich swoich lokalnych zgromadzeniach będzie doświadczał błogosławieństwa w postaci odnowy oraz liczebnego i duchownego wzrostu.

Aby to się dokonało, trzeba wykonać pracę. Potrzebujemy stanąć ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, zazdrością, poczuciem zagrożenia, zranieniami, własnymi ambicjami oraz w pokorze przed Bogiem i przed sobą nawzajem stanąć w pokucie, przebaczeniu, pojednaniu, w postawie przyjmowania siebie i w przymierzu. Wykonanie tej pracy wykracza poza same tylko konferencje, spotkania modlitewne, itp. Wymaga od nas inwestowania w różne relacje personalne.

ORGANIZATORZY I OSOBY PROWADZĄCE


Pastor – mentor Kościoła Bożego w Chrystusie w Malborku i Gdańsku. Jest współzałożycielem ruchu Polska Dla Jezusa i członkiem Rady KBWCH. Usługuje apostolsko wielu zborom w kraju i poza granicami. Jest mentorem dla liderów i przywódców chrześcijańskich. Tę rolę pełni także w ruchu „Twój Biznes w Służbie Bożego Królestwa”. W ostatnim czasie koordynuje inicjatywę „Brama Północna”.

Brama Północna to prorocza inicjatywa, która jest platformą dla spotkania się Kościoła na Północy. Słowo prorocze mówi, że uwielbienie Boga i jedność Kościoła otwiera bramę dla wejścia chwały Bożej dla regionu Północy i dalej dla całego kraju.

W księdze Dziejów Apostolskich 9:31 napisane jest, że: "Kościół... po całej Judei, Galilei i Samarii... ". Wskazuje to na jeden Kościół, który reprezentowany jest poprzez lokalne wspólnoty, zbory, społeczności. Doświadczenie tej rzeczywistości przyświeca inicjatorom tego przedsięwzięcia.

Wierzymy, że ten proroczy przekaz jest wezwaniem od Pana Boga, nie tylko propozycją, dla całego Kościoła w regionie, do stawania razem w duchowej jedności, aby uwielbić, oddać cześć temu, który jedynie jest jej godzien - Panu Jezusowi Chrystusowi. I On oczekuje naszej odpowiedzi na te wezwanie. Kiedy odpowiemy na to wezwanie, to cały Kościół we wszystkich swoich lokalnych zgromadzeniach będzie doświadczał błogosławieństwa w postaci odnowy oraz liczebnego i duchownego wzrostu.

Aby to się dokonało, trzeba wykonać pracę. Potrzebujemy stanąć ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, zazdrością, poczuciem zagrożenia, zranieniami, własnymi ambicjami oraz w pokorze przed Bogiem i przed sobą nawzajem stanąć w pokucie, przebaczeniu, pojednaniu, w postawie przyjmowania siebie i w przymierzu. Wykonanie tej pracy wykracza poza same tylko konferencje, spotkania modlitewne, itp. Wymaga od nas inwestowania w różne relacje personalne.

Wierzę, że słowo to jest w szczególności kierowane do liderów i duchowych przywódców, ale odnosi się ono do wszystkich wierzących.

Wiem, że nie jesteśmy w stanie zrobić tego sami z siebie, własnymi siłami, ale wraz z wezwaniem Pan Bóg daje nam łaskę do wykonania tego, czego od nas, jako swojego ludu, oczekuje.

Wchodzi w skład Zespołu Apostolskiego Kościoła Wieczernik w Kielcach. Jest współzałożycielem tego Kościoła. Pełni też funkcję pastora-seniora kościoła "Namiot Dawida" w Warszawie. Nosi w sercu pragnienie żeby Polska została nawiedzona przez Boże poruszenie i weszła w swoje przeznaczenie jako naród.

"Podnieście, bramy, wierzchy wasze, i podnieście się, bramy prastare, aby wszedł Król chwały!" - Psalm 24,7

Każdy naród ma swoje strategiczne miejsca, które są kluczowe dla jego historii. Region Trójmiasta i okolicy jest jednym z takich ważnych miejsc dla Polski. Tu miały miejsce wydarzenia, które nadawały kierunek i miały wpływ na cały naród: rozpoczęcie II wojny światowej, strajki i powstanie "Solidarności" w 1980 roku. Z tego regionu wywodzi się główny nurt ludzi mających decydujący wpływ na upadek komunizmu i budowanie nowej Polski po 1989 roku. Ta widzialna rzeczywistość jest proroczą zapowiedzią duchowej rzeczywistości, którą Bóg chce uwolnić nad tym regionem i dla całej Polski. Wierzymy, że zacytowany wyżej Psalm 24 jest proroczym słowem dla Bramy Północnej. Bóg pragnie odbudować "bramę" JEDNOŚCI między wierzącymi i kościołami oraz "bramę" wstawiennictwa i UWIELBIENIA. Nosimy w sercu przekonanie, że Duch Święty przeprowadzi nas, jako kościoły i wspólnoty, "od zazdrości i podziału do jedności", która otwiera obfitość błogosławieństwa Boga dla naszego regionu, według Psalmu 133.

Zapraszam do współpracy.

Pastor KZ zboru „Eklezja” w Gdyni.

Trójmiasto, dzięki swoim portom, było od dawna uznawane za swojego rodzaju okno na świat dla Polski. Przez okno czy też bramę może coś wejść do narodu - nie tylko fizycznie, ale i duchowo. Inicjatywa Brama Północna jest zapraszaniem Pana Jezusa, aby przyszedł i nawiedził nasz kraj swoją dobrocią i łaską przemiany. Modlimy się, aby przybył Krół Chwały, wierzymy, że nasza postawa ma w tym istotną rolę. Postawa uwielbienia dla Boga, wzajemnego szacunku, odwrócenia się od kłótni czy wywyższania się kosztem innych braci i sióstr.

Historycznie Gdańsk był "Wolnym Miastem", naszą modlitwą jest, aby stał się miastem wolnym od grzechu i ciemności, aby stał się otwartą bramą dla Pana Jezusa, by przyszedł ze swoją świętością i jasnością do całej Polski. Tak jak Nehemiasz potrafił utożsamić się z grzechami swojego narodu, dzięki czemu mógł efektywnie wstawić się za przemianą, która przyszła w formie powrotu z niewoli dla Żydów, tak i my wstawiamy się za naszym krajem, aby nastało przebudzenie w Polsce.

Jeśli w Gdańsku mogło rozpocząć się coś tak złego jak II Wojna Światowa, to spodziewamy sie, że równie dobrze rzeczy mogą się rozpoczynać w tym samym miejscu. Przyłącz się do wspólnej modlitwy i uwielbienia dla Jezusa, bowiem inicjatywa Brama Północna łączy chrześcijan z wszystkich denominacji.

II pastor zboru „Syloe” w Malborku.

Mam od kilku lat takie przekonanie w sercu, że Bóg wzywa cały kościół na Północy, by stanął razem w jedności, w modlitwie i uwielbieniu o Region Północny.

Jest też we mnie takie wrażenie, że wielu ludzi słyszy to wezwanie Boże i już modli się o duchowy przełom. Więc połączmy nasze pragnienia, oczekiwania i stańmy razem w pokorze, uniżeniu, ponad podziałami, uprzedzeniami, krzywdami, w modlitwie, uwielbieniu, szukając Bożego oblicza. Wierzę głęboko, że Jezus Chrystus - Pan Kościoła usłyszy nasze wołanie i odpowie i Ziemię Północną UZDROWI.

"I ukorzy się mój lud, który jest nazwany moim imieniem, i będą się modlić, i szukać mojego oblicza, i odwrócą się od swoich złych dróg, to Ja wysłucham z niebios, i odpuszczę ich grzechy i ich ziemię uzdrowię. I będą moje oczy otwarte, i moje uszy uważne na modlitwę w tym miejscu zanoszoną." - II Kronik 7.14-15

Lilianna Cydejko

Lilianna Cydejko

Osoba usługująca proroczo w Kościele

Wojciech Kasprzyk

Wojciech Kasprzyk

Lider prowadzący uwielbienie na konferencji

Modlitwy

Terminy miesięcznych spotkań uwielbienia i modlitwy o "Bramę Północną" umieścimy wkrótce.

Newsletter

Podaj swojego maila jeśli chcesz otrzymywać od nas najnowsze informacje dotyczące "Bramy Północnej"

Zbór Droga Pana

Gdańsk, ul. Elizy Orzeszkowej 2 (1 piętro)

15.01.2017

14:00

Dojazd

Otwórz w Mapach Google

Kontakt i informacje dodatkowe

Kościół Boży w Chrystusie – Zbór Syloe w Malborku

Piotr Furgała

605 247 168

syloemalbork.pl

logo